Brysseldeklarationen 2007

Brysseldeklarationen – A Secular Vision for Europe

Brysseldeklarationen lanserades på en presskonferens i Bryssel den 27 februari 2007 som en reaktion mot att ett förslag framlagts om att EU:s nya konstitution ska baseras på en kristen värdegrund. Deklarationen är ett samarbete mellan International Humanist and Ethical Union (IHEU), European Humanist Federation (EHF) och Catholics for a Free Choice (CFFC). Du kan läsa den engelska deklarationen här.

Tillkom den 25:e dagen i mars 2007, den 50:e årsdagen av Romfördraget och grundandet av den Europeiska Unionen.

Vi, Europas folk, tillkännager härmed våra gemensamma värderingar. De är inte baserade på någon enskild kultur eller tradition, utan grundade i sin helhet på alla de kulturer, som utgör det moderna Europa.

 • Vi fastställer varje individs värde, värdighet och självbestämmanderätt, samt varje människas rätt till största möjliga frihet som är förenlig med andras rättigheter.
 • Vi försvarar demokrati och mänskliga rättigheter och strävar efter att varje människa, så långt det är möjligt, ska ha rätt till en fullödig utveckling.
 • Vi erkänner vår plikt att visa omsorg om hela mänskligheten, inklusive kommande generationer, och vårt beroende av och ansvar för en naturlig värld.
 • Vi fastställer jämlikheten mellan män och kvinnor. Alla människor oavsett ras, ursprung, religion eller tro, språk, kön, sexuell läggning eller förmåga, måste behandlas lika inför lagen.
 • Vi bekräftar allas rätt att av eget val, anta och följa en religion eller tro. Dock får inte en grupps övertygelse användas för att begränsa andra människors rättigheter.
 • Vi anser att staten måste förhålla sig neutral till frågor som gäller religion eller tro, inte favorisera eller diskriminera någon.
 • Vi anser att personlig frihet måste kombineras med socialt ansvar. Vi vill sträva efter att skapa ett rättvist samhälle grundat på förnuft och barmhärtighet, där varje medborgare ges möjlighet till full handlingsfrihet.
 • Vi värnar om både tolerans och yttrandefrihet.
 • Vi fastställer allas rätt till en öppen och allsidig utbildning.
 • Vi förkastar hotelser, våld och anstiftan till våld, som understödjer tvister och anser att konflikter måste lösas genom förhandlingar och med lagliga medel.
 • Vi stödjer frihet att utforska varje område av mänskligt liv och de vetenskapliga tillämpningar, som är till nytta för människors välfärd. Vi strävar efter att använda vetenskapen kreativt, inte destruktivt.
 • Vi värnar om artistisk frihet, värderar kreativitet och fantasi, och erkänner konstens omdanande kraft. Vi bejakar litteraturens, musikens, bildkonstens och den utövande konstens betydelse för personlig utveckling och förverkligande.