Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer för förtroendevalda, anställda och ideellt engagerade inom förbundet Humanisterna

Antagna vid kongressen 21 april 2013

Humanistiska ideal och värderingar ska genomsyra förbundet Humanisternas verksamhet, både den externa och den interna.  Vi ska som humanister vara goda förebilder och själva leva upp till de krav vi ställer på andra: att respektera människovärdet, demokratin och individens frihet.

Humanister ska bemöda sig om att visa lyhördhet och lyssna på andra. Osakliga påhopp ska alltid undvikas. Vi ska bemöta varandra och andra på ett respektfullt, sakligt och korrekt sätt. Vi välkomnar kritisk granskning av våra åsikter, och förbehåller oss rätten att analysera och avge kritiska synpunkter på andras.

Alla medlemmar i Humanisterna ska känna sig välkomna att efter intresse och förmåga delta i och bidra till verksamheten. Alla medlemmar i förbundet Humanisterna är medlemmar i någon av förbundets lokalavdelningar. Lokalavdelningarnas styrelser har ett särskilt ansvar för att medlemmarna har möjlighet till delaktighet i verksamheten.

Medlemmarna ska särskilt ges möjligheter att påverka principiellt viktiga beslut i förbundet. En god förankring är en förutsättning för att få ut maximalt av våra gemensamma resurser, ekonomiska och personella, och för att få spridning av våra idéer.

Humanisternas interna arbete ska bedrivas i demokratisk anda. Det innebär att vi i vår verksamhet ska visa öppenhet och vara transparenta. Det är viktigt att internt ge löpande information om beslut och planer. Rutiner ska finnas för spridning av information om viktiga beslut i organisationen, t ex efter kongresser, årsmöten och styrelsemöten.

Den som i sin roll inom Humanisterna får tillgång till känslig information måste vara försiktig och inte sprida denna vidare till obehöriga.

Förtroendevalda och andra med uppdrag ska ha mandat och ansvar att styra över sina aktiviteter. De ska dock följa gemensamt fattade beslut, eventuella direktiv och granskas i efterhand.

Ömsesidig respekt mellan olika delar av förbundet är nödvändig för ett gott samarbets­klimat. Förbundsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att skapa ett sådant klimat. Frågor och kritik ska alltid välkomnas – det ska vara ”högt i tak” i organisationen.

I alla organisationer kan det uppstå kontroverser, även i förbundet Humanisterna. Ingen ska dömas ohörd. Kontroverser bör så långt möjligt lösas på lokal nivå. Om det inte är möjligt ligger ansvaret på förbundsstyrelsen och ytterst på kongressen.

Valberedningen utser en förtroendemedlem till vilken enskilda medlemmar ska kunna vända sig om han eller hon av olika skäl inte vill ta upp en känslig fråga med någon i förbundsstyrelsen eller lokalavdelningens styrelse.