Hedeniuspriset

Från och med år 2000 delar Humanisterna årligen ut Ingemar Hedenius-priset. Syftet med utmärkelsen är dels att hedra minnet av filosofen, författaren och kulturdebattören Ingemar Hedenius (1908-1982), som redan 1949 startade en intensiv debatt om kristendomen i Sverige med sitt mest kända verk ”Tro och vetande”, och dels att stödja och uppmärksamma personer som arbetar och verkar i Hedenius anda.

Till mottagare kan den utses som i Sverige under året främjat humanism, rationalism och vetenskaplig kunskap. Särskild vikt skall fästas vid insatser som befrämjat en kritisk granskning av religion i dess olika former, pseudovetenskap, irrationella och inhumana föreställningar och traditioner. Ingemar Hedenius-priset utdelas varje år vid Humanismens dag. Priset kan även utdelas till juridiska personer. Medlemmar i förbundet Humanisterna har nomineringsrätt. Förbundets styrelse beslutar om pristagare. Styrelsen skall skriftligen motivera sitt beslut. Styrelsen kan avstå från att dela ut priset ett visst år. Prisets innehåll beslutas av styrelsen.

Vill du nominera en kandidat till priset? Skicka ett brev till Humanisterna, eller ett mail till hedeniuspriset@humanisterna.se. Glöm inte att motivera din nominering.

Tidigare pristagare:

2015 Ulf Danielsson

På Humanismens dag i Stockholm den 22 november 2015 tilldelades Hedeniuspriset 2015 till Ulf Danielsson. Styrelsens motivering:

DanielssonProfessor Ulf Danielsson har under en lång tid bedrivit aktiv folkbildning genom sina populärvetenskapliga böcker och föreläsningar, samt genom sitt flitiga deltagande i olika media. Framförallt har Danielsson folkbildat inom fysikens område, men han har även gjort viktiga inlägg om vetenskapens generella roll för vår förståelse av verkligheten. Genom sin livaktiga, intresseväckande och nyfikna ton är Danielsson ett både eftersökt och välkommet inslag i den svenska diskussionen. I denna har Danielsson konsekvent främjat det rationella samtalet kring verklighetens natur och människans plats i världen.

2014 Taslima Nasrin

På Humanismens dag i Stockholm den 9 november 2014 tilldelades Hedeniuspriset 2014 till Taslima Nasrin. Styrelsens motivering:

Taslima Hedeniuspriset 2014 webLäkaren och författaren Taslima Nasrin har under många år arbetat för kvinnors rättigheter och sekulära principer i den muslimska världen. Hon föddes och verkade i Bangladesh fram till 1994 då hon tvingades på flykt undan dödshot. Hon lever med livvaktsskydd i New Delhi, Indien men skriver och reser ständigt, trots riskerna, och föreläser om sin sekulära vision. För sina insatser tilldelas författaren Taslima Nasrin 2014 års Hedeniuspris.

 

2013: Sara Mohammad

På Humanismens dag i Stockholm den 27 oktober 2013 tilldelades Hedeniuspriset 2013 till Sara Mohammad. Styrelsens motivering:

”Sara Mohammad har outtröttligt kämpat för ungdomar som fallit offer för heders­förtryck. Genom riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime har hon åstadkommit verk­liga förändringar i hur hederskultur bemöts i Sverige, både politiskt, i media och i sam­hällsinstitutioner som kvinnojourer, polis och socialtjänst. Utöver samhällsinsatsen har hon byggt upp ett nätverk av frivilliga som ofta med akuta, riskfyllda insatser hjälpt ett stort antal ungdomar som annars troligen skulle råkat mycket illa ut. Sara Mohammad är en unik röst som lyfter fram de svikna och säger det självklara: de mänskliga rättigheterna måste gälla alla, oavsett härkomst, kultur, religion eller tradition. För sina insatser till­delas Sara Mohammad 2013 års Hedeniuspris.”

2012: Nyamko Sabuni

På Humanismens dag i Stockholm den 11 november tilldelades Hedeniuspriset 2012 till statsrådet Nyamko Sabuni. Styrelsens motivering:

Nyamko Sabuni har under sitt politiska arbete, först som riksdagsledamot, sedan som integrationsminister och nu som jämställdhetsminister, outtröttligt strävat efter att skapa förutsättningar för att barn och ungdomar oavsett ursprung eller religion, ska ha tillgång till samma rättighetskatalog, Nyamko Sabuni har i synnerhet tagit initiativ till insatser som har inneburit en historisk vändpunkt i kampen mot hedersvåld och tvångsäktenskap. Hon drivs av en djup humanistisk övertygelse. För sina insatser för barn och ungdomars rättigheter i Sverige tilldelas statsrådet Nyamko Sabuni 2012 års Hedeniuspris.”

2011: Gunnar Göthberg

Gunnar GöthbergPå Humanismens dag i Stockholm den 20 november tilldelades Hedeniuspriset 2011 till Gunnar Göthberg, överläkare vid Drottning Silvias Barnsjukhus. Styrelsens motivering:

”Humanisterna värnar om varje individs rätt till kroppslig integritet och bejakar de såväl de mänskliga rättigheterna som konventionen om barns rättigheter. Till följd av detta anser Humanisterna att omskärelse av pojkar borde behandlas på samma sätt som könsstympning av flickor, med undantag för fall då medicinska skäl föreligger. Religiös/kulturell könsstympning av barn i Sverige 2011 borde inte tillåtas. Överläkare Gunnar Göthberg har med stöd av Barnkonventionen och egen övertygelse tagit ställning mot omskärelse av pojkar, något som han anser ska betraktas som ett övergrepp. För sitt ställningstagande och aktiva engagemang tilldelas han 2011 års Hedeniuspris.”

2010: Staffan Bergström

Foto på Staffan Bergström På Humanismens dag i Stockholm den 28 november tilldelades Hedeniuspriset 2010 till professor Staffan Bergström. Styrelsens motivering:

“Kvinnors mänskliga rättigheter kränks idag i många länder av politiska eller religiösa orsaker. Framför allt i låginkomstländer nekas kvinnor rätten att besluta över sin egen kropp. De nekas sexualundervisning, preventivmedel och tillgång till medicinskt säkra, lagliga aborter. En oönskad graviditet är många gånger lika med en dödsdom. Illegala osäkra aborter skördar varje år upp till 80 000 kvinnors liv och ett mycket större antal skadas svårt av dessa ingrepp. Professor Staffan Bergström arbetar i sann upplysningsanda, med medicinsk sakkunskap och humanistiskt patos, för att rädda tusentals kvinnors liv i Afrika.”

2009: Elisabeth Ohlson Wallin

Foto på Elisabeth Ohlson WallinPå Humanismens dag i Stockholm den 21 november tilldelades Hedeniuspriset 2009 till fotografen Elisabeth Ohlson Wallin. Styrelsens motivering:

“Med insikt, medkänsla och djupt engagemang har hon visat hur religionen påverkar vår vardag när människofientliga dogmer blir till okritiskt anammade sanningar. Hennes orädda berättelse har lämnat avtryck i sammanhang där ingen trodde det var möjligt. Hon har tagit strid för minoritetsgrupper även när det stormat. Hennes kraftfulla visuella ställningstaganden har berört och bidragit till att förändra synen på förtryck, utanförskap och mänsklig frihet såväl i Sverige som internationellt.”

2008: Per Kornhall

Foto på Per Kornhall På Humanismens dag i Stockholm den 25 oktober tilldelades Hedeniuspriset 2008 till Per Kornhall, disputerad biolog, författare och debattör. Styrelsens motivering:

“I Hedenius anda och med stark förankring i den sanningssökande upp­lysningstraditionen har han under 2008 tagit sig an en av vår tids mest försåtliga osanningar: intelligent design. Med gedigen vetenskaplig grund parad med mångårig egen erfarenhet av trosrörelsen har Per Kornhall förmågan att både genomskåda och åskådliggöra intelligent designs bristande vetenskaplighet, liksom det propagandamaskineri med vilket den förfäktas. Per Kornhall har med humor, intellektuell skärpa och med stor pedagogisk begåvning bidragit till upplysning i vår tid.”

 2007: P C Jersild

Foto på P C Jersild Styrelsen för Humanisterna har beslutat att tilldela P C Jersild 2007 års Ingemar Hedeniuspris. Styrelsens motivering lyder:

“PC Jersild har som välkänd författare och debattör under flera decennier satt människans livsvillkor i fokus. Han har med ett humanistiskt patos behandlat filosofiska frågor, etiska dilemman och forskningens och teknikens framsteg med dess konsekvenser för individ och samhälle. Inte minst har han under många år verkat för att den medicinska etiken ska vara sekulärt baserad.
Ofta har han även med små pedagogiska medel på ett elegant sätt avslöjat irrationalitet, humbug och övertro, inte minst den så vanliga sammanblandningen av religion och politik. Hans olika bidrag till det offentliga samtalet är både lärorika och ifråga­sättande. Han utmanar ingrodda tankemönster, samtidigt som han ger intressanta inblickar i nya rön och den växande kunskap som är humanismens framtida grund. Därmed representerar han också något av det bästa i traditionen från Hedenius.”

2006: Björn Ulvaeus

Foto på Björn Ulvaeus Styrelsen för Humanisterna har beslutat att tilldela Björn Ulvaeus 2006 års Ingemar Hedeniuspris. Styrelsens motivering lyder:

“Björn Ulvaeus utses till årets Hedeniuspristagare därför att han på ett modigt och skarpsinnigt sätt, i flertalet artiklar och “amerikabrev” i svensk rikspress under 2006, har formulerat en tydlig religionskritik och behovet av en sekulär humanistisk grund för samhällsutvecklingen. Björn Ulvaeus har under det gångna året aktivt stått upp för de humanististiska värderingarna och använt sin offentliga röst för att sprida det humanistiska budskapet. Han har på ett rättframt och rakryggat sätt uttryckt tankar och åsikter som delas av många med en humanistisk livsåskådning. Därigenom har han blivit en förebild för många, inte bara för sin musik utan också för humanismen.”

2005: Lena Andersson

Foto på Lena Andersson Styrelsen för Humanisterna har beslutat att tilldela Lena Andersson 2005 års Ingemar Hedeniuspris. Styrelsens motivering lyder:

“Lena Andersson får priset för sin envetna sanningslidelse. En sanningslidelse som både genomsyrar hennes författarskap och övriga publicistiska arbete, inte minst som TV-recensent i Svenska Dagbladet där hon inte backar för att kritisera svensk TV för sitt vurmeri för religion och religiösa traditioner. I sommar blev Lena Andersson mycket uppmärksammad för sitt sommarprogram i P1 om Jesus. Hon förde de kristna moralfrågorna rakt in i hjärtat av den svenska debatten under några heta sommarveckor. Det är sannerligen att verka i Hedenius anda.”

2004: Barbro Westerholm

Foto på Barbro Westerholm Styrelsen för Humanisterna har beslutat att tilldela Barbro Westerholm 2004 års Ingemar Hedeniuspris för hennes mångåriga gärning i humanistisk anda. Priset utdelades på Humanismens dag i Stockholm den 23 oktober. Styrelsens motivering lyder:

“Barbro Westerholm tilldelas Ingemar Hedenius-priset 2004 för ett mångårigt och värdefullt arbete i humanistisk anda. Barbro Westerholm har såväl som generaldirektör för Socialstyrelsen, som riksdagsledamot och numera som ordförande för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) oförtröttligt arbetat för att förbättra människors tillvaro och i bästa mening skapa “det goda samhället”. Särskilt vill vi nämna några av hennes insatser:
– Som nyutnämnd generaldirektör för Socialstyrelsen 1979 bidrog hon till avskaffande av sjukdomsklassificeringen av homosexuella,
– Som riksdagsledamot tog hon initiativ till bildandet av riksdagens tvärpolitiska etikgrupp,
– Hon har även i riksdagen arbetat för främjandet av jämställdhet mellan och kvinnor, mot diskriminering av homo- och bisexuella och särskilt för inrättandet av partnerskapslagstiftningen, samt med granskningen av auktoritära religiösa rörelser,
– Som ordförande för Sveriges Pensionärsförbund har hon kunnigt och ihärdigt arbetat för att belysa äldres livsvillkor och problem.”

2003: Hans Alfredson

Foto på Hans Alfredson Förbundsstyrelsen för Humanisterna har beslutat att Ingemar Hedeniuspriset för 2003 skall tilldelas regissören och författaren Hans Alfredson. Priset utdelades på Humanismens dag på ABF-huset i Stockholm den 29 mars. Styrelsens motivering:

“Hans Alfredson tilldelas Ingemar Hedenius-priset 2003, för hans unika humanistiska och seriöst humorfyllda insats i svenskt kulturliv. Med en kombination av träffsäker ordkonst och mänsklig värme har han i revyer, filmer och böcker effektfullt gisslat både religiösa och politiska makthavare. Genom sitt aktiva deltagande i kommittén för Den svenska högtidsboken har han även visat ett starkt engagemang och intresse för utvecklandet av humanistiska ceremonier. Hans Alfredson har på ett oförglömligt sätt visat att det går att förena humor och samhällskritik med ett humanistiskt patos.”

2002: Georg Klein

Foto på Georg Klein Förbundsstyrelsen för Humanisterna har beslutat att Ingemar Hedeniuspriset för 2002 skall tilldelas Georg Klein, professor emeritus och forskningsledare vid Mikrobiologiskt och Tumörbiologiskt Centrum på Karolinska Institutet i Stockholm. Styrelsens motivering:

“Georg Klein tilldelas Ingemar Hedenius-priset år 2002, för att han rakryggat och konsekvent, under lång tid, har företrätt ett rationalistiskt och humanistiskt synsätt i livsåskådningsdebatten. Med sällsynt skärpa och djup har han förtjänstfullt bidragit till nyanserade analyser av frågor som gäller etik, filosofi och kultur. Genom en rad böcker har Klein förmedlat viktiga erfarenheter och insikter både från sitt eget liv och forskarvärlden, samtidigt som han har lyckats popularisera en vetenskaplig förståelse av den moderna biologin. Georg Klein förvaltar också på ett utmärkt sätt traditionen från Ingemar Hedenius genom att som orädd och självständig debattör kunna kritisera religiösa och dogmatiska idéer på ett konstruktivt sätt. Hans insats bidrar därmed till att stimulera en förutsättningslös diskussion om centrala humanistiska värden och principer.”

2001: Sholeh Irani

Foto på Sholeh Irani Förbundsstyrelsen för Humanisterna har beslutat att Ingemar Hedeniuspriset år 2001 skall tilldelas Sholeh Irani, redaktör för tidskriften Kvinnor & fundamentalism. Styrelsens motivering:

“Sholeh Irani har som aktiv inom Stödkommittén för kvinnor i Iran och som redaktör för tidskriften Kvinnor & fundamentalism, informerat om och varnat för den religiösa fundamentalismen och särskilt dess konsekvenser för kvinnor i olika delar av världen. Med patos och civilkurage har hon försvarat kvinnors rättigheter och kamp för frigörelse från förtryckande religiösa föreställningar. Med sekularism och integration som mål har Sholeh Irani också varnat för att religiösa friskolor förstärker gamla traditioner och bidrar till isolering. Med sitt humanistiska samhällsengagemang arbetar Sholeh Irani i Ingemar Hedenius anda och är en inspiration och förebild för både män och kvinnor från alla kulturer.”

2000: Dan Larhammar

Foto på Dan Larhammer Styrelsen för Humanisterna har beslutat att det nyinstiftade Ingemar Hedeniuspriset år 2000 tilldelas Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet. Styrelsens motivering:

“Professor Dan Larhammar har under 1999 i en serie artiklar i Svenska Dagbladet och i andra medier lyft fram den klassiska tro- och vetande-debatten utifrån delvis nya neurofysiologiska rön. Med artiklar som “Uppenbarelsens neurobiologi” har Larhammar bedrivit klassisk religionskritik i Ingemar Hedenius anda. I den efterföljande debatten samt i sin position som ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning har Dan Larhammar med skärpa och patos försvarat vetenskaplig kunskap, rationalism och humanism.”