Humanitär hjälpverksamhet

Humanism är bland annat ett etiskt ställningstagande – vi människor är utlämnade till varandra och måste således själva lösa de problem mänskligheten ställs inför; problem som fattigdom, brott mot mänskliga rättigheter och katastrofer. Humanisterna bedriver dock ingen hjälpverksamhet i egen regi, dels för att det är bättre att organisationer som är specialiserade på den typen av verksamhet sköter detta, dels för att vi upplever det som oetiskt att blanda ihop hjälpverksamhet med att göra reklam för sin livsåskådning på det sätt missionärer ofta arbetar.

Vi förmedlar dock gärna pengar till verksamhet vi tycker är viktig via HumanistHjälpen och kan även rekommendera ett antal hjälporganisationer som vi anser utför ett viktigt och bra arbete.

Humanisternas egna humanitära medlemsinsamling HumanistHjälpen har ingen egen verksamhet utan slussar pengarna vidare till andra projekt. HumanistHjälpen har sedan 2008 på detta sätt förmedlat över en miljon kronor. Från 2013 övergick medlemsinsamlingen till en ideell insamlingsstiftelse, skapad med stöd från förbundet. Stiftelsen är öppen för allmänheten och har 90-konton kontrollerade av Svensk Insamlingskontroll.

Via HumanistHjälpen kan du stödja medmänniskor som av religiösa och traditionella skäl utsätts för förtryck, förföljelse, hedersvåld och exkludering. Du hjälper till att rädda trygghet, hälsa och liv i bland annat Marocko, Nigeria och Sverige.

Via HumanistHjälpen kan du stötta dessa projekt.

  • MAROCKO: Oum El Banine (OEB) är en organisation med kvinnohus och daghem. Där räddas ogifta kvinnor som fördrivits från sina hem efter att de blivit gravida. De skyddas från hedersvåld, får vård, utbildning och barnomsorg på sin väg mot ett nytt liv.
  • MAROCKO: Ahddane (Omfamning) är också en organisation med kvinnohus och daghem. Där räddas inte enbart ogifta kvinnor, utan även kvinnor och barn som på andra sätt stötts ut från familj och samhälle. Både Oum El Banine och Ahddane drivs av Mme Mahjouba Edbouche. Genom opinionsarbete och juridiska insatser drivs ett tungt förändringsarbete runt den marockanska kvinnosynen.
  • NIGERIA: HAPSTA (Humanists Association for Peace and Social Tolerance Advancement). Organisationen räddar barn som drabbats av häxanklagelser. I en subkristen kultur misshandlas och torteras barnen för att påstådda demoner ska drivas ur dem. Även de som räddats av HAPSTA har svårt att återvända till sina familjer.
  • SVERIGE. Även i Sverige är hedersideologier utbredda och skapar otrygghet för både barn och vuxna. Förtryckande hederskrav förekommer i flera kulturer liksom inom väletablerade sekter. HumanistHjälpen stöder bland annat GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime), se nedan.
  • HJÄLPFONDENHär samlas medel som inte är avtalade till fasta hjälpmål. Hjälp kan snabbt sändas dit den gör bäst nytta ute i världen. Behovet är stort av mindre punktinsatser som inte kräver årslånga projektavtal.

Vi vill lägga ett särskilt varmt ord för Riksorganisationen mot hedersvåld: GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime som gör ett fantastiskt arbete mot hedersförtryck i Sverige, både opinionsarbete och direkt hjälp till unga hedersdrabbade.

___________________________

I övrigt kan vi rekommendera nedanstående hjälporganisationer. Samtliga organisationer har 90-konto och har således kontrollerats av Svensk insamlingskontroll. De är alla religiöst och partipolitiskt obundna, har större verksamhet och är inriktade på mänskliga rättigheter, humanitärt bistånd eller katastrofinsatser. Organisationerna är listade i bokstavsordning. Allra sist listar vi några organisationer med verksamhet i Sverige.

Action Aid International Sweden

Föreningen har bland annat till ändamål att stödja och främja ideella aktiviteter för att bekämpa fattigdom och nöd över världen, att i varje del av världen främja lättnaden för fattiga och utsatta människor i utvecklingsländer och underutvecklade länder genom att förbättra deras finansiella och sociala välbefinnande, att erbjuda alla former av lättnad (såsom akut humanitär hjälp och mat) och medicinsk vård, och främja utbildningsprogram för fattiga över hela världen i synnerhet de som lever i länder med fattigdomsproblematik, att skapa allmänna grupper och solidaritetsrörelser inom Sverige att agera i kampen mot fattigdom. att tala för, påverka och driva kampanjer för ändamålet.

Amnesty International, svenska sektionen

Amnesty internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de mänskliga rättigheter som ingår i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för mänskliga rättigheter. I sin strävan att uppnå denna vision åtager sig Amnesty International att utreda och agera för att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av dessa rättigheter.

Civil Rights Defenders

Organisationens ändamål är att verka för efterlevnaden av grundläggande medborgerliga och politiska rättigheter och friheter i enlighet med det så kallade Helsingforsdokumentet från 1975 och andra internationella överenskommelser om de mänskliga rättigheterna.

ECPAT Sverige

Föreningen har till ändamål att genom informationsverksamhet, opinions- och påverkansarbete och samverkan med andra parter bidra till att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel, att på ett nationellt och internationellt plan aktivt verka för att deklarationen och aktionsplanen antagna av Världskongressen mot sexuell exploatering av barn, 27-31 augusti 1996, genomförs med maximal måluppfyllelse i Sverige, att med utgångspunkt från FNs Konvention om barns rättigheter särskilt uppmärksamma och driva rättigheterna i artikel 34 mot kommersiell sexuell exploatering, att i Sverige representera ECPAT International.

Föreningen för Fairtrade

Föreningens syfte är att förverkliga visionen om att det självklara valet för konsumenter ska vara en rättvis handel som stärker mänskliga rättigheter och motverkar fattigdom. Föreningen verkar i samarbete med sina medlemsorganisationer för att öka konsumentens kännedom och kunskap om Fairtrade samt öka efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter. Föreningens vision är en rättvis handel där producenter i utvecklingsländer har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som innebär att en produkt uppfyller Internationella Fairtrade-kriterier. Produktmärkningens syfte är att skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländerna att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor, att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, att premier utbetalas till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, att barnarbete och diskriminering motverkas, att demokrati och organisationsrätten främjas, att miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Stiftelsens ändamål är att utan att fästa avseende vid religiös, politisk, nationell eller etnisk tillhörigt genomföra projekt i krigs- och konfliktområden som främjar kvinnors självtillit och självkänsla, kvinnors psykosociala och/eller fysiska hälsa eller medverkar till att främja kvinnors deltagande i uppbyggandet av ett demokratiskt civilt samhälle, att främja studier och forskning kring effekterna av krig och väpnade konflikter för kvinnor, att föra ut fakta och information kring krigets effekter och skapa opinion för fredlig konfliktlösning med civila metoder.

Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige

Stiftelsen ändamål är att skapa medvetenhet om människor som lever i fattigdom och drabbas av orättvisor, att fostra medborgare genom att föra samman och mobilisera människor genom kampanjer och samla in medel till projekt och program som hålls av Oxfam och Oxfam Novib för att stärka fattiga och marginaliserade människor och då särskilt kvinnor, i syfte att skapa en rättvis värld utan fattigdom.

Läkare utan Gränser

Föreningen bistår befolkningsgrupper i nöd, människor drabbade av naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan samt offer för väpnade konflikter.

MdM Sverige/Läkare i Världen

Föreningens ändamål är att hjälpa människor i utsatta situationer, främst i form av hälso- och sjukvårdsinsatser, att vittna om kränkningar, att sprida information om hur människor reagerar med ohälsa när deras mänskliga rättigheter tas ifrån dem.

Plan International Sverige Insamlingsstiftelse

Stiftelsens ändamål att direkt eller genom Plan International, erbjuda socialt stöd och finansiell och materiell hjälp till barn och deras behövande medellösa familjer i länder som ej har möjlighet att erbjuda sådant stöd och hjälp på egen hand, att öka meningsfull kommunikation mellan faddrar och/eller andra bidragsgivare och fadderbarn, deras familjer och samhällen, att öka allmänhetens förståelse för nödvändigheten av detta arbete.

Rädda Barnens Riksförbund

Föreningens ändamål är att kämpa för barns rättigheter i Sverige och övriga världen. Föreningen verkar utifrån den värdegrund som uttrycks i Förenta Nationernas (FNs) konvention om barns rättigheter och deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Föreningens arbete inriktas främst på de barn som har det svårast att få sina rättigheter tillgodosedda. Barns och ungas delaktighet samt arbete mot diskriminering ska genomsyra föreningens arbete.

SOS-Barnbyar Sverige

Föreningen har till ändamål att främja och stödja verksamheten vid av SOS-Kinderdorf International upprättade SOS-byar och därtill anslutna social inrättningar, i synnerhet i utvecklingsländer samt att sprida kunskap om verksamhetens idé.

Svenska P.E.N.

Föreningens syfte är att skapa vänskapliga förbindelser med litterärt verksamma från skilda länder och olika språkområden, och ska därvid särskilt verka för intellektuell frihet, arbeta för personlig och konstnärlig frihet för de litterärt verksamma, försvara yttrandefriheten samt skydda och hjälpa de kollegor som genom att utöva sitt yrke råkar ut för förföljelser eller andra svårigheter.

UNHCR Insamlingsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att verka för skydd och bistånd till flyktingar, internflyktingar, statslösa, asylsökande och andra grupper som UNHCR bistår.

UNICEF Sverige

Föreningen har till ändamål att verka för UNICEF genom att i egen regi och/eller i samarbete på alla sätt verka i enlighet med Konventionen om Barn Rättigheter och verka för att barnets bästa ska främjas, sprida kunskap om barns situation i världen och om UNICEFs verksamhet nationellt och internationellt.

Organisationer med verksamhet i Sverige

BRIS – Barnens Rätt i Samhället

Förbundets ändamål är bland annat att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Förbundet ska särskilt bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. Målet för förbundets utåtriktade verksamhet ska vara att under former som präglas av hög tillgänglighet möta barns och ungdomars behov att få stöd av vuxna, sprida kunskap om barns och ungdomars behov och skiftande livsvillkor, verka för att olika samhällsinsatser prioriterar barns rättigheter och behov och påverka den allmänna opinionen för att öka vuxnas respekt för barn och ungdomar som individer.

Brottsofferjouren

Förbundets ändamål är att stödja och utbilda föreningarna inom förbundet i olika avseenden. Föreningarna arbetar med att ge stöd, information och praktisk vägledning till brottsoffer, vittnen och anhöriga, att genom opinionsbildning verka för brottsoffers, vittnens och anhörigas behov tillgodoses, att verka för att rättssäkerheten för brottsoffer, vittnen och anhöriga är betryggande inför och vid domstolsförhandlingar, att verka för att samhället ökar sina insatser för att förebygga brott, att stimulera samarbetet mellan föreningarna som arbetar med målsättningar enligt ovanstående punkter.

Convictus

Föreningen är en stödorganisation för hivpositiva med missbruksbakgrund plus deras närstående och andra socialt utsatta grupper. Målsättningen är att ta tillvara hivpositivas med missbruksbakgrund och deras närståendes intressen i positiv mening, att dessutom ge stöd till andra socialt utsatta grupper där missbruk och hemlöshet är vanligt då med särskild betoning på att finna stödformer mellan barn och föräldrar, sträva efter att erbjuda dessa grupper uppbyggliga miljöer, stärka dessa gruppers röst, samverka konstruktivt med olika enheter i samhället som når dessa grupper.

Ideella Föreningen Situation Stockholm

Föreningens syfte är att bedriva social verksamhet. Detta sker huvudsakligen genom att föreningen erbjuder hemlösa och andra i liknande social situation att sälja tidningen Situation Sthlm. Föreningen ska vidare tillhandahålla andra sysselsättningsmöjligheter såsom arbetsträning, arbetstillfällen inom som utom organisationen, utbildning, individanpassat stöd och rådgivning.

webb: HumanistHjalpen.se

mail: kansli@humanisthjalpen.se

Plusgiro 90 02 79-1

Bankgiro 900-2791