Stadgar

Antagna vid förbundets årsmöte 2000. Reviderade 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 och 2014.

§ 1. Namn

Förbundets namn är Humanisterna.

§ 2. Ändamål

Humanisterna avspeglar en i många avseenden klassisk upplysningsfilosofi, vilken innebär att världen kan utforskas med vetenskaplig metodik och mänskligt förnuft.

Humanisterna förespråkar en sekulär etik, där religiös tro eller uttolkning av föregivet heliga skrifter inte kan tillåtas styra samhällets moraluppfattningar.

Humanisterna aktualiserar sina idéer praktiskt i många olika sociala sammanhang. En viktig uppgift är att vara folkbildare. Förbundet engagerar medlemmar i aktiviteter för opinionsbildning, informations- och samhällsinsatser.

§ 3. Verksamhet

Förbundet

 • informerar om humanismens livssyn och idéer inom kultur- och samhällsdebatt, skola och folkbildning samt genom publicistisk verksamhet, föredrag och kurser.
 • granskar och debatterar religiösa och pseudovetenskapliga läror, totalitära ideologier, inhumana traditioner och föreställningar samt de konsekvenser dessa får för individ och samhälle.
 • värnar en demokratisk, sekulär samhällssyn och en etik byggd på humanismens grund
 • utvecklar humanistiska ceremonier och rådgivning i livsåskådningsfrågor.

Vår närmare inriktning framgår av förbundets idéprogram och verksamhetsplan som fastställs av förbundskongressen.

§ 4. Organisation

Humanisterna är ett riksförbund. Verksamheten utövas genom

 • förbundskongress
 • förbundsstyrelse och kansli
 • ordförandekonferens
 • humanistforum
 • styrelsens arbetsutskott
 • arbetsgrupper
 • lokalavdelningar
 • nätverk

§ 5. Säte

Förbundets styrelse har sitt säte där kansliet är beläget.

§ 6. Medlemskap och avgifter

Varje person, som fyllt 16 år* och stöder förbundets ändamål och verksamhet samt betalar medlemsavgift, kan bli medlem. Juridisk person kan ej bli medlem. Medlemsavgift fastställs av förbundskongressen. Medlemskap gäller 12 månader, löpande och räknas från datumet då första medlemsavgiften betalades.

* Den som inte uppnått 16 års ålder och som blivit medlem senast 21 april 2013 har rätt att kvarstå som medlem.

§ 7. Lokalavdelningar och nätverk

Förbundet består av lokalavdelningar, som organiserar enskilda medlemmar inom ett geografiskt verksamhetsområde, och nätverk. Medlemmar i lokalavdelning är de som bor eller arbetar inom det geografiska verksamhetsområdet. De geografiska områdena för lokalavdelningarna fastställs av förbundsstyrelsen.

Normalstadgar för lokalavdelningar fastställs av förbundskongressen. Eventuella avvikelser från normalstadgar ska godkännas av förbundets styrelse.

Lokalavdelning kan få visst ekonomiskt bidrag för sin egen verksamhet från förbundet. Lokalavdelning får inte ta ut en egen obligatorisk avgift för sin verksamhet.

Efter sitt årsmöte skickar lokalavdelning in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse till förbundet. Lokalavdelningars tillgångar ska vid upplösning, efter reglering av eventuella skulder, överlämnas till förbundet.

Nätverk kan bildas av förbundsstyrelsen för särskilda ändamål.

§ 8. Förbundskongress

Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie förbundskongress hålls vartannat år (jämna årtal), senast före april månads utgång.

Förbundskongressen utgörs av ombud som utses av lokalavdelningarna. Varje lokalavdelning äger rätt att utse ett ombud per var hundrade medlem enligt:

1 till 100 medlemmar – 1 ombud

101 till 200 medlemmar – 2 ombud

201 till 300 medlemmar – 3 ombud etc.

Ombudsfördelningen görs med utgångspunkt från medlemsantalet vid årsskiftet närmast före förbundskongress. Förbundsstyrelsen fastställer ombudsfördelningen.

En förbundskongress ska bestå av lägst 50 och högst 100 ombud. För att uppnå detta under kommande år ska styrelsen årligen revidera skiktgränserna, och om så är påkallat ändra talet “100″ till annat tal som ger önskat resultat.

Kallelse till förbundskongress ska sändas ut per mejl till lokalavdelningarna och medlemmarna samt publiceras på webben, senast åtta veckor före årsmötet och innehålla följande uppgifter:

 • tid och plats för förbundskongressen
 • sista inlämningsdatum för motioner,
 • ombudsfördelning

Lokalavdelningarna väljer självständigt ombud, men ledamot av förbundsstyrelsen får inte väljas som ombud. Ombudens namn ska vara förbundsstyrelsen till handa senast tre veckor före förbundskongressen.

Senast två veckor före förbundskongressen ska ombuden erhålla förslag till dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse, förslag till verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer och valberedningens förslag, motioner och styrelsens yttranden över motionerna samt styrelsens förslag.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid kongress ska inge en motion till förbundsstyrelsen senast sex veckor före kongressen. Motionen skickas till lokalavdelningen för kännedom.

Följande ärenden ska tas upp på förbundskongressen:

 • Val av ordförande och sekreterare för kongressen
 • Val av två justerare och två rösträknare
 • Fastställande av antalet ombud och upprättande av röstlängd
 • Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
 • Godkännande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser
 • Revisorernas berättelser
 • Fastställande av resultat- och balansräkningar
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Beslut om medlemsavgifter
 • Behandling av styrelsens förslag
 • Behandling av inkomna motioner
 • Fastställande av verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer för de kommande två verksamhetsåren
 • Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 • Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter i styrelsen
 • Val av två revisorer och suppleanter för dessa
 • Val av förtroendemedlem
 • Val av valberedning

§ 9. Rösträtt, yttranderätt, förslagsrätt och närvarorätt vid kongress

Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Rösträtten får inte överlåtas.

Styrelseledamöter, revisorer och revisorsuppleanter har yttrande- och förslagsrätt.

Motionär, eller representant för motion med flera undertecknare, har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid motionsbehandling även om hen inte är ombud.

Förbundskongressen är öppen för alla medlemmar. Förbundskongressen är också öppen för allmänheten, om inte kongressen beslutar om slutna förhandlingar.

§ 10. Förbundskongressens beslut

Beslut fattas genom acklamation eller votering.

Vid personval ska, om någon begär det, omröstningen vara sluten.

Vid slutet val förs kandidaterna upp på en valsedel. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. Vald är den eller de som fått högsta röstetalen.

Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 11. Extra förbundskongress

Extra förbundskongress kan hållas efter beslut av styrelsen eller efter krav från revisorerna. Extra förbundskongress får hållas tidigast en månad efter ordinarie förbundskongress. Kallelse till extra förbundskongress ska sändas ut senast tre veckor före mötet. Endast ärenden som upptas i kallelsen får behandlas.

§ 12. Förbundsstyrelse

Förbundets löpande verksamhet leds av en styrelse bestående av minst fem ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande och en kassör. Antalet ledamöter beslutas av förbundskongressen efter förslag av valberedningen.

Ordförande och kassör väljs särskilt av kongressen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och vid behov andra funktionärer för särskilda arbetsuppgifter. Styrelsen kan utse förbundssekreterare för att leda kansliets arbete. Eventuella arvoden till förtroendevalda beslutas av förbundskongressen.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Styrelsen ska årligen, på grundval av den av kongressen beslutade verksamhetsinriktningen med åtföljande ekonomiska riktlinjer, upprätta verksamhetsplan och budget.

§ 13. Styrelsens arbetsutskott

Styrelsens arbetsutskott består av minst ordförande, vice ordförande och kassör, och i förekommande fall förbundssekreterare. Arbetsutskottet förbereder styrelsemöten och kan fatta beslut i ärenden som förbundsstyrelsen delegerat till arbetsutskottet. Delegationsordning för arbetsutskottet fastställs av förbundsstyrelsen.

§ 14. Ordförandekonferens och Humanistforum

a.   Ordförandekonferensen är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen. Ordförandekonferensen sammankallas av förbundsstyrelsen minst två gånger per år.

Ordförandekonferensen består av ordförande eller annan av lokalavdelningens styrelse utsedd samt vid behov ytterligare högst en person från varje lokalavdelning, en representant per nätverk samt minst tre personer från förbundsstyrelsen.

b.   Humanistforum är en konferens för diskussion om idé- och verksamhetsutveckling.

Förbundsstyrelsen ska inbjuda till Humanistforum vartannat år, före april månads utgång, år mellan ordinarie kongresser.

Det ankommer på styrelsen att besluta om deltagarantal och ekonomiska villkor.

§ 15. Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.

Två revisorer och suppleanter för dessa utses av förbundskongressen för två år. Räkenskaper, styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning med mera ska överlämnas till revisorerna senast den 15 februari året efter aktuellt verksamhets- och räkenskapsår. Revisionsberättelse ska vara färdig senast den 1 mars och därefter snarast göras tillgänglig för medlemmarna.

§ 16. Firmatecknare

Styrelsen utser firmatecknare.

§ 17. Valberedning

Valberedning består av minst fem av förbundskongressen valda medlemmar, varav en är sammankallande. Valberedning utses för två år. I valberedning kan ej ingå ledamöter i styrelsen, revisorer, revisorssuppleanter eller anställda av förbundsstyrelsen. Valberedningen ska senast åtta veckor före kongress informera lokalavdelningarna om vilka förtroendeposter som kongressen ska välja, och ge dem möjlighet att nominera kandidater. Valberedningen ska senast två veckor före kongress lämna förslag på ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter, revisorer jämte suppleanter samt förtroendemedlem. Valberedningens förslag till kandidater ska delges ombuden i samband med utskick av kongresshandlingar.

§ 18. Uteslutning

Medlem som i allvarlig omfattning bryter mot förbundets stadgar, eller på annat sätt uppenbarligen skadar förbundet och dess verksamhet, kan av styrelsen uteslutas ur förbundet. Ett sådant beslut om uteslutning träder omedelbart i kraft, men ska, om den uteslutne så begär, prövas av nästkommande förbundskongress.

§ 19. Stadgeändring

För ändring av förbundets stadgar krävs tre fjärdedels majoritet vid en förbundskongress, eller samstämmiga beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande förbundskongresser, varav en ska vara ordinarie.

Förslag till stadgeändring ska vara upptaget i dagordning och bifogas möteshandlingarna.

§ 20. Upplösning

Upplösning av förbundet kan ske endast om sådant beslut fattas med tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande förbundskongresser, av vilka det ena ska vara ordinarie.

Förslag om upplösning av förbundet ska vara upptaget i dagordning och bifogas möteshandlingarna. Förbundets tillgångar ska vid upplösning, efter slutreglering av eventuella skulder, överlämnas till annan verksamhet i enlighet med förbundets ändamål.